Privacy Policy

Privacy policy

De praktijk voor Manuele Geneeskunde Ruber hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. De praktijk voor Manuele Geneeskunde Ruber houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

De praktijk voor Manuele Geneeskunde Ruber is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten/cliënten

De praktijk voor Manuele Geneeskunde Ruber verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voorletters, Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam (evt. ook uw getrouwde naam), Geslacht, Geboortedatum, Adresgegevens, Burgerservicenummer (BSN), (Zakelijk) Telefoonnummer(s), (Zakelijk) E-mailadres, Naam huisarts en Naam verzekeringsmaatschappij.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De praktijk voor Manuele Geneeskunde Ruber verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (administratieve doeleinden / communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen);
– In het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst en/of opdracht, doorgaans bestaande uit medische dienstverlening/behandeling c.q. overleg.

Verwerken van persoonsgegevens van leveranciers

De praktijk voor Manuele Geneeskunde Ruber verwerkt persoonsgegevens van leveranciers.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

De praktijk voor Manuele Geneeskunde Ruber bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van wat door de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

De praktijk voor Manuele Geneeskunde Ruber verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Binnen de EU: Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de praktijk voor Manuele Geneeskunde en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per post sturen naar Praktijk voor Manuele Geneeskunde Ruber, Kuppelkovenderstraat 65, 6127 CR Grevenbicht onder vermelding van: “Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen”. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijsmet het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De praktijk voor Manuele Geneeskunde Ruber wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

De praktijk voor Manuele Geneeskunde Ruber neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat u na het doornemen van onze privacy policy en/of in algemenere zin, gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of anderszins, neem dan contact met ons op via bovengenoemde gegevens.

© 2024 PMG Ruber
Back to top